Charytatywny merch Knock Out Productions
Do każdego zamówienia powyżej 200 zł - KALENDARZ GRATIS!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KNOCK OUT PRODUCTIONS

Sklep internetowy MERCH KNOCK OUT PRODUCTIONS, prowadzony jest przez Tomasza Ochaba, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Knock Out Productions Tomasz Ochab, ul. Chelmonskiego 130L/11, Krakow 31-340, NIP: PL6772280971, zwanego dalej: „Knock Out Productions”.

§1.

DEFINICJE

Wymienione w Regulaminie pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu oznaczają: 

 1. Sklep – platforma internetowa dostępna pod domeną internetową: merch.knockoutprod.net, działająca na zasadach określonych w Regulaminie, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów; za pośrednictwem której: możliwe jest świadczenie usług określonych przez Knock Out Productions,  dokonywana jest sprzedaż internetowa, dystrybucja i promocja Produktów przez Knock Out Productions;
 2. Klient – korzystająca ze Sklepu: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 
 3. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane w Sklepie; 
 5. Produkt – prezentowana do sprzedaży w Sklepie rzecz ruchoma; 
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm)
 7. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny w Sklepie formie elektronicznej umożliwiającej wydruk,  zawierający zasady korzystania ze Sklepu, w tym m.in.: składania zamówień przez Klienta, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, sposoby płatności za Produkty, sposoby dostarczania zamówionych w Sklepie Produktów, warunki Świadczenia usług drogą elektroniczną.

§2.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Knock Out Productions prowadzi w Sklepie sprzedaż internetową Produktów.
 2. Knock Out Productions świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną: usługę formularza kontaktowego, formularz Zamówienia, umożliwienie przeglądania treści w Sklepie. 
 3. Sprzedaż w Sklepie odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W celu korzystania ze Sklepu, niezbędne są: 
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
 2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługa JavaScript,
 3. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail) 
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up)
 6. karta graficzna obsługująca rozdzielczość min. 1240x720
 7. program do czytania plików PDF np. Adobe Acrobat Reader
 1. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu. 
 4. Korzystanie przez Klienta z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, pomimo stosowania różnorodnych zabezpieczeń przez Knock Out Productions, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. 

§3.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać drogą elektroniczną Zamówienia Produktów prezentowanych w Sklepie
  24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia przez Knock Out Productions odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 
 2. Ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatki, natomiast nie zawierają kosztów za dodatkowe usługi, o ile takie występują. Cena Produktu i wszystkich dodatkowych usług oraz aktualne metody i koszty dostawy podane są w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia. 
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje następujących czynności:
 1. wybiera rodzaj, rozmiar i ilość Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka,
 2. wskazuje w formularzu zamówienia sposób doręczenia Produktów oraz sposób zapłaty za zamówienie, spośród form dostępnych w Sklepie,
 3. wypełnia pola swoimi danymi wskazanymi w interaktywnym formularzu: imieniem i nazwiskiem, adresem do wysyłki (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy), telefonem, adresem poczty elektronicznej,
 4. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, 
 5. oświadcza, że zapoznał się z informacją o prywatności, 
 6. klika w ikonkę „Zamawiam i płacę”.

 

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w ikonkę „Zamawiam i Płacę” pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta za Produkt. 
 2. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę” Klient przekierowywany jest na Stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności, a następnie wybiera formę płatności dostępną w tym systemie.
 3. Płatność w Sklepie jest możliwa poprzez system płatności elektronicznej „Dotpay”, obsługiwany przez
  Dotpay Sp. z o.o. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu płatności tej instytucji, dostępnego do wglądu w ww. systemie przed dokonaniem płatności. 
 4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy sprzedaży Produktu jest otrzymanie przez niego wiadomości o potwierdzeniu złożenia Zamówienia wraz z treścią Regulaminu, przesłanej automatycznie ze Sklepu po prawidłowym złożeniu Zamówienia oraz dokonaniu przez niego płatności za Produkt na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 5. Produkt doręczany jest Klientowi na podany przez Klienta adres do wysyłki bądź w Punkcie Odbioru, wybranym przez Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska Spółka Akcyjna, która świadczy usługę kurierską „Pocztex24”. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta pokrywa Knock Out Productions. 
 6. Dostawa Produktów możliwa jest jedynie na terenie Polski. 
 7. Płatność w Sklepie jest możliwa poprzez system płatności elektronicznej obsługiwany przez Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 PLN w całości wniesionym, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu płatności wydanego przez ten podmiot, udostępnianego Klientowi przed dokonaniem płatności. 
 8. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Knock Out Productions jest zapłata za Produkt przez Klienta. W przypadku wyboru płatności drogą przelewów elektronicznych, brak dokonania płatności w czasie 20 minut od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia, zostanie przez Sklep anulowane.
 9. Produkty w Sklepie prezentowane są w ramach przedsprzedaży, w związku z czym Knock Out Productions przystępuje do wysyłki Produktów w ramach Zamówienia od dnia 17 grudnia 2020 r. Czas dostarczenia Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, liczonych od dnia 17 grudnia 2020 r.

§ 4.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. W przypadku zakupu Produktu, Konsument, który zawarł umowę na odległość w zakresie sprzedaży Produktu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidzianych przez przepisy prawa, w terminie 14 dni,
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Knock Out Productions wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: 31-340 Kraków, ul. Chełmońskiego 130J/11. Knock Out Productions zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@knockoutmusicstore.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Knock Out Productions ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Knock Out Productions dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Knock Out Productions nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Knock Out Productions, Knock Out Productions nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Knock Out Productions lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Knock Out Productions do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Knock Out Productions zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Knock Out Productions zgodził się je ponieść.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 z późn. zm.), nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli Knock Out Productions wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Knock Out Productions utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Knock Out Productions nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Knock Out Productions nie ma kontroli;
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Knock Out Productions świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§5.

REKLAMACJE

 1. Knock Out Productions ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy wolnych od wad i jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom, odpowiedzialność Knock Out Productions z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona. 
 2. Reklamacje można przesyłać:
 1. w drodze elektronicznej na adres mailowy info@knockoutmusicstore.pl
 2. drogą pocztową na adres: Knock Out Productions, 31-340 Kraków, ul. Chełmońskiego 130J/11
 1. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecane jest by Konsument wraz z reklamacją, zawierającą dane kontaktowe, przesłał: dowód zakupu Produktu, opis zawierający jak najwięcej informacji dotyczących przyczyn i okoliczności stwierdzenia wad w Produkcie, rodzaju tych wad, a także sprecyzowania żądania Konsumenta t.j. sposobu, w jaki Konsument oczekuje rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane w niniejszym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Knock Out Productions.
 3. Knock Out Productions rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Knock Out Productions nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się w szczególności do:
 1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Knock Out Productions,
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. 

§6.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Tomasz Ochab, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Knock Out Productions Tomasz Ochab adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130J lok. 11, 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 9452054217 , REGON 123024130, adres poczty elektronicznej: kasia@knockoutprod.net, zwany w niniejszym paragrafie: „Administratorem”
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: iod@knockoutprod.net lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcia przez Klienta umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
 2. analitycznych t.j. doboru usług do potrzeb Klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
 3. archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
 4. badania satysfakcji Klientów i weryfikacji jakości usług (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora)
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora)
 6. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 1. Dane osobowe Klientów Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 1. upoważnionym przez Administratora pracownikom,
 2. kontrahentom Administratora, których usługi i produkty są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, którzy w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych,
 3. podwykonawcom Administratora, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych,
 4. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 5. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, którzy obsługują proces zamówień,
 6. podmiotom świadczącym nam usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
 7. firmom kurierskim i pocztowym, które dostarczają do Klienta przesyłki,
 8. agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych),
 9. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
 10. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych Klientów uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:
 1. dane osobowe Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 2. dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody –do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,
 3. do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.
 1. Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do potrzeb Klientów tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które posiada. W oparciu o te informacje Administrator przypisuje Klientowi profil z punktu widzenia zaoferowania mu usług lub usług partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Klientowi produktów lub usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
 2. Klient ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania,
  2. usunięcia jego danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
  5. przeniesienia danych osobowych
 3. Jeśli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli Klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić Administratorowi świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną lub zamówienie przez Klienta usługi lub zakupienie Produktu w sposób określony przez Klienta w formularzu zamówienia w Sklepie. 
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Podczas wizyty w Sklepie, automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
  1. adres IP 
  2. data i czas wizyty w Sklepie
  3. typ systemu operacyjnego Klienta
  4. typ i wersja przeglądarki internetowej

Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 1. W celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Klientów, Sklep używa plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Klienta.
 2. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe pliki Cookies:

a) sesyjne - dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są  usuwane

b) trwałe - pozostają w urządzeniu Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu.

Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych
z administracją serwera oraz w celach statystycznych.

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
  1. tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności serwisu
  2. utrzymywania sesji Klienta,
  3. dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa danych,
  5. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których Klient korzysta,

Klient, zmieniając ustawienia przeglądarki, może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin został wydany przez Grzegorza Ochaba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Knock Out Productions Tomasz Ochab pod adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130J lok. 11 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającego nr  NIP 9452054217, REGON 123024130.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020.
 3. Regulamin może ulec zmianie w następujących przypadkach:
 1. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu w tym w szczególności: regulujących sprzedaż Produktów lub regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Knock Out Productions, wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Knock Out Productions lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, które powodują, że brak zmiany Regulaminu spowoduje brak realizacji tych obowiązków przez Knock Out Productions;
 3. usprawnienie działania Sklepu i obsługi Klientów;
 4. poprawa ochrony prywatności Klientów;
 5. zmiany redakcyjne Regulaminu;
 6. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 7. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Knock Out Productions dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
 8. wprowadzenia w Sklepie nowych Produktów lub usług, które powoduje, że Regulamin musi zostać dostosowany do rodzaju tych Produktów lub ich cech szczególnych i właściwości;
 9. w celu usunięcia zapisów Regulaminu, które są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym w szczególności naruszają prawa Klientów.

O każdej zmianie Klienci zostaną poinformowani z uprzedzeniem, przez umieszczenie na stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej datę wejścia w życie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie dostępna w Sklepie przez 14 dni kalendarzowych. 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

Pliki do pobrania:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY